Tijdschrift voor Evidence-Based MedicinePreventieve inhalatie met fluticason bij jonge kinderen


  • 0
  • 0
  • 0
  • 0Minerva 2009 Volume 8 Nummer 10 Pagina 152 - 152


Duiding van
Ducharme FM, Lemire C, Noya FJ, et al. Preemptive use of high-dose fluticasone for virus-induced wheezing in young children. N Engl J Med 2009;360:339-53.


Besluit
Deze studie toont een voordeel aan van inhalatie van fluticason na het doormaken van een virale luchtweginfectie bij kinderen tussen één en zes jaar. Omwille van de ongekende potentiële risico’s op middellange termijn, is deze preventieve behandeling niet aanbevolen.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Minerva besprak reeds verschillende studies over het nut van inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen: een RCT bij twee- tot driejarigen met hoog risico van astma (1) en een meta-analyse bij kinderen van twee tot 108 maanden met recurrente wheezing met of zonder astma (zie hoger) (2). In beide publicaties hadden inhalatiecorticosteroïden een positief effect op de symptomen, maar zonder het natuurlijke verloop van de aandoening te beïnvloeden. De resultaten van een andere publicatie toonden aan dat een geringe tot matige dosis budesonide (200 tot 400 μg per dag) effectiever was dan placebo voor de evolutie van de ESW bij kinderen jonger dan elf jaar met persisterend astma (3).

Ducharme et al. (2009) evalueerden in een RCT de werkzaamheid en veiligheid van een preventieve behandeling met hoge dosis fluticason (750 μg tweemaal per dag) gedurende maximum tien dagen voor het verminderen van de ernst van recurrente wheezing gerelateerd aan een virale infectie bij kinderen tussen één en zes jaar (4). Over een mediane periode van 40 weken leidde in de fluticasongroep 8% van de respiratoire infecties tot gebruik van systemische corticosteroïden (primaire eindpunt) in vergelijking met 18% in de placebogroep: OR 0,49; 95% klinische studie kan men zelden de gehele populatie onderzoeken. Meestal moet men zich beperken tot een kleinere groep binnen de gehele populatie (een steekproef). Op grond van het resultaat in de steekproef wil men uitspraken doen over eigenschappen van de gehele populatie. Het betrouwbaarheidsinterval geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie met een zekere graad van waarschijnlijkheid ligt. Meestal wordt een waarschijnlijkheid van 95% gebruikt. Dit betekent dat, wanneer we het onderzoek 100 maal in dezelfde populatie met verschillende steekproeven zouden herhalen, 95 van de herhalingen een resultaat geven dat binnen het interval ligt. Dit noemen we een 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI). Het betrouwbaarheidsinterval zegt iets over de nauwkeurigheid van de in de studie gevonden waarden. De onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval worden de nauwkeurigheidsmarges of betrouwbaarheidsgrenzen genoemd. Hoe dichter die grenzen bij elkaar liggen, dus hoe kleiner het interval, des te nauwkeuriger is de schatting van het werkelijke effect. Het betrouwbaarheidsinterval hangt af van de variabiliteit (in de vorm van de standaarddeviatie) en de grootte van de steekproef (het aantal personen in de onderzoekspopulatie). Hoe groter de steekproef, des te smaller is het betrouwbaarheidsinterval.">BI van 0,30 tot 0,83. De groei (initiële waarde tot einde van de observatieperiode) was trager in de fluticasongroep dan in de placebogroep (z score van -0,24; 95% BI van -0,40 tot -0,08). Dit gold ook voor het gewicht (z score van -0,26; 95% BI van -0,41 tot -0,09). Er was geen enkel verschil voor basaal cortisolgehalte, minerale botdensiteit of ongewenste effecten. De auteurs besluiten terecht dat de ongewenste effecten van deze behandeling groter zijn dan de winst. Gezien het risico van afhankelijkheid, is deze preventieve aanpak momenteel niet aanbevolen in de praktijk.

 

Besluit

Deze studie toont een voordeel aan van inhalatie van fluticason na het doormaken van een virale luchtweginfectie bij kinderen tussen één en zes jaar. Omwille van de ongekende potentiële risico’s op middellange termijn, is deze preventieve behandeling niet aanbevolen.

 

 

Referenties

  1. Godding V, Chevalier P. Inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen met hoog risico van astma. Minerva 2007;6(3):45-7.
  2. Chevalier P. Inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen. Minerva 2009;8(10):152.
  3. O’Byrne PM, Pedersen S, Busse WW, et al. Effects of early intervention with inhaled budesonide on lung function in newly diagnosed asthma. Chest 2006;129:1478-85.
  4. Ducharme FM, Lemire C, Noya FJ, et al. Preemptive use of high-dose fluticasone for virus-induced wheezing in young children. N Engl J Med 2009;360:339-53.
Preventieve inhalatie met fluticason bij jonge kinderen

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste

Trefwoorden

fluticason, wheezing

WoordenlijstCommentaar

Commentaar