Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineBudesonide bij kinderen met astma: effect op de lichaamslengte?


Minerva 2002 Volume 31 Nummer 6 Pagina 326 - 327

Zorgberoepen


Duiding van
AGERTOFT L, PEDERSEN S. Effect of long-term treatment with inhaled budesonide on adult height in children with asthma. N Engl J Med 2000;343:1064-9.


Besluit
Bekommernis om de groei en de volwassen gestalte van astmapatiënten mag geen belemmering zijn voor het voorschrijven van inhalatiesteroïden.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 

Samenvatting

 

Het betreft hier een interessante prospectieve studie over het effect van een jarenlange behandeling met een inhalatiecorticosteroïd budesonide op de volwassen eindlengte bij kinderen met astma. In deze studie werden 142 astmatische kinderen, die behandeld werden met budesonide-inhalatie gedurende gemiddeld tien jaar, vergeleken met een kleine controlegroep van 18 astmatische kinderen aan wie nooit een inhalatiecorticosteroïd werd toegediend en met 51 broers en zusters van de patiënten uit de budesonidegroep. Hoewel de groeisnelheid in de eerste jaren van de budesonidebehandeling wat vertraagd liep, was de volwassen eindlengte in de drie bestudeerde groepen volkomen vergelijkbaar en kwam ze haast perfect overeen met de 'target height' (=gemiddelde ouderlengte + 6,5 cm voor de jongens, - 6,5 cm voor de meisjes). De longfunctie verbeterde significant onder behandeling met budesonide. De conclusie van de auteurs is dan ook dat een jarenlange behandeling van astmapatiënten met het inhalatiecorticosteroïd budesonide geen enkele ongunstige invloed heeft op de volwassen lengte.

 

 

Bespreking

 

Tot hiertoe werden er twee studies gepubliceerd die geruststellende resultaten rapporteerden over het effect van inhalatiesteroïden op de lichaamslengte van kinderen 1,2. Deze Deense studie is de eerste publicatie die gegevens verschaft over de volwassen gestalte van langdurig met inhalatiecorticosteroïden behandelde kinderen met astma. Methodologisch zijn hier niet direct aanmerkingen te maken, al is het dan misschien jammer dat geen bepalingen van de botleeftijd werden verricht, aangezien het bekend is dat bij systematisch gebruik van corticosteroïden een vertraagde botmaturatie en een verlate puberteit gelden. Ook dient opgemerkt te worden dat er van de 62 patiënten in de astma-controlegroep uiteindelijk slechts 18 overbleven, wat wel erg weinig is. Vermoedelijk gaat het hier om kinderen met minder ernstig astma, wat paradoxaal genoeg de conclusies van de studie enkel maar sterker maakt.

Strikt genomen geldt een gunstige uitkomst voor de volwassen lengte in deze studie enkel voor het inhalatiecorticosteroïd budesonide en kan dus niet automatisch worden gesteld dat hetzelfde geldt voor andere preparaten, alhoewel in een meta-analyse van LIPWORTH geen enkel verschil in bijniersuppressie werd gevonden tussen budesonide, beclometason en triamcinolonacetonide 3, 4. Tegenover deze gegevens staat het feit dat slecht behandeld astma en/ of de toediening van perorale corticosteroïden vermoedelijk wel een ongunstige weerslag op de groei en eindlengte heeft.

 

Financiering/belangenvermenging

Dit onderzoek werd gefinancierd door het ‘Vejle County Hospitals Research Fund’ (Denemarken). Geen belangenvermenging vermeld. 

 

 

Besluit

 

Bekommernis om de groei en de volwassen gestalte van astmapatiënten mag geen belemmering zijn voor het voorschrijven van inhalatiesteroïden.

 

 

Literatuur

  1. BALFOUR-LYNN L. Growth and childhood asthma. Arch Dis Child 1986;61:1049-55.
  2. SILVERSTEINMD, YUNGINGER JW, REED CE, et al. Attained adult height after childhood asthma: effect of glucocorticoid therapy. J Allergy Clin Immunol 1997;99:466-74.
  3. LIPWORTH BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy: A systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 1999;159:941-55.
  4. RUBENS R. Systemische bijwerkingen van inhalatiecorticoïden. Huisarts Nu (Minerva) 2000;29(9):418-21.
Budesonide bij kinderen met astma: effect op de lichaamslengte?

Auteurs

Vandeweghe M.
Dienst Inwendige Ziekten, UZ Gent
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar