Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Preschool Parental Account of Children’s Symptoms (PPACS)
De onderzoeker voert een semigestructureerd interview met de ouder. De ouder geeft gedetailleerde voorbeelden van het gedrag van het kind van de afgelopen week en geeft aan in hoeverre dat gedrag representatief is voor het gedrag van de laatste 4 maanden. De getrainde interviewer scoort de ernst en de frequentie van de symptomen gebaseerd op in/haar professionele ervaring en beschreven drempels. De totale score varieert van 0 tot 70. Er bestaat een subschaal voor gedragsproblemen en een subschaal voor ADHD.
PPACS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze correct uitgevoerde pragmatische multicenter enkelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat het aanbieden van een 5 maanden durende thuisinterventie, waarbij een opgeleide verpleegkundige gebruik maakt van videobeelden om ouders feedback te geven op de interactie met hun kinderen, gedragsproblemen kan doen afnemen bij één- en tweejarigen. Het effect werd echter gemeten met meetinstrumenten die niet gevalideerd zijn voor gebruik bij deze zeer jonge populatie. Daarom is het moeilijk om de klinische relevantie van het effect juist te interpreteren.