Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Atrial Fibrillation Effect on Quality
Vragenlijst die de kwaliteit van leven meet van patiënten met voorkamerfibrillatie. Ze bestaat uit 20 vragen waarop men antwoordt met een 7 punten-Likertschaal en die de symptomen van voorkamerfibrillatie, de weerslag op de dagelijkse activiteiten, de met de behandeling verbonden moeilijkheden en de tevredenheid over de behandeling beoordelen.
AFEQT
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie met enkele methodologische beperkingen en niet eenvoudig te interpreteren, toont bij patiënten met symptomatische voorkamerfibrillatie een statistisch significant, maar klinisch niet relevant voordeel van katheterablatie versus medicamenteuze behandeling op het gebied van levenskwaliteit.